CENTROSTAL SERWIS (zwana dalej Spółką)  z siedzibą w Łodzi 91-341 przy ul. Pojezierskiej 97 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia  w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego NIP 9471979442 , REGON 101275032 informuje iż :

 jest Administratorem danych osobowych pozyskanych wskutek działalności polegającej na świadczeniu usług na Państwa rzecz.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (zwane dalej RODO).

2) wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia Umową  o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

3) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

4) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

5) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Spółkę w szczególności dla prawidłowej realizacji zawartej umowy o świadczenie usług.  Twoje dane tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania,  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL,  są niezbędne w celu:

 • zapewnienia prawidłowej obsługi związanej ze świadczeniem usług,
 • załatwienia reklamacji, usunięcia wad,
 • działań marketingowych,
 • postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • windykacji,
 • prowadzenia danych statystycznych,
 • podatkowych i księgowych

Osobie której dane są przetwarzane przysługuje :

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

Przetwarzane dane będą  przechowywanie przez cały okres realizacji zawartej umowy oraz po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia roszczeń  lub ewentualnie do zakończenia windykacji, procesu sądowego lub postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie dla  realizacji podatkowych, księgowych oraz statystycznych możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa w tym podatkowe.

Spółka może przekazać dane osobowe organom publicznym upoważnionym na podstawie stosownych ustaw do żądania takich informacji a także może udostępnić innym podmiotom w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

W razie pytań dotyczących  sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można się  skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: biuro@centrostal.pl

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

                                                                                             Zarząd Centrostal Serwis Sp. z o.o.